BO-VEL Stiftet 26 juli 1968

Vedtægter
 

Home
Vedtægter
Vejfest
Generalforsamling
Aktiviteter
Kontingent
Nyheder
Bestyrelsen
Medlemmer
Formål

Foreningsvedtægter for Grundejerforening BO-VEL

Dato 2008-03-10

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er: BO-VEL Grundejerforening og dens hjemsted er i Lejre Kommune.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder også fællesskabsfremmende aktiviteter medlemmerne indbyrdes, overfor offentlige myndigheder, overfor fælles opgaver og i det hele optræde på medlemmernes vegne i tilfælde, hvor de fælles grundejerinteresser skal imødeses. Og derunder at tilvejebringe de fornødne midler til allerede afholdte og fremtidige udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer, legeplads samt nødvendig ledningsnet inkl. kloakanlæg mv., hvor henvises til deklarationen tinglyst 7/11 1967 på de pågældende ejendomme (Matrikel nr. 2AN & 2AO).
Endvidere sørger foreningen for god orden opretholdelse på det udstykkede areal. Grundejerforeningens bestyrelse skal over for tinglysningsmyndighederne efter gyldig vedtagelse på en lovlig generalforsamling være bemyndiget til at foretage tinglysninger og aflysninger på de 2 fælles grunde (Matrikel nr. 2AN & 2AO), for så vidt angår skridt af fælles interesse med hensyn til vej, kloak, vand, el- og andre ledningsanlæg og andre byggemodningsudgifter, jfr. overfor, renovationsudgifter m.v.
Grundejerforeningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på vej og andre fælles arealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvaret alle skatter og afgifter vedrørende disse, arealer, jfr. før nævnte deklaration

§ 3. Medlemmer:
Medlemmer af foreningen er alle nuværende og tilkommende ejer af parceller, der udstykkes fra Matr. Nr. 2q og 2i, Gershøj by, Gershøj.
Ejer af nærliggende arealer kan med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af at Lejre kommune ikke rejser indsigelse, optages som medlemmer.

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af den siddende bestyrelse, i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget for perioden.
Rykkergebyr for kontingent indbetaling fastsættes efter gældende lovgivning.
Er et medlem i restance til foreningen, kan de pågældende beløb ad retlig vej inddrives.
Ingen medlemmer kan gøre krav på foreningens formue ved ophørt medlemskab.

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab og forslag til kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
Foreningens midler opbevares på bankkonto, girokonto eller kontant.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år senest i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forgangne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:
stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Der gives 1 stemme pr parcel/husstand.

stk. 2. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 2 fraværende medlemmer.

stk. 3. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer, projekter større 50.000,- Dkr eller opløsning af foreningen.
stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer og projekter større 50.000,- Dkr kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivende stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 60 dage. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget, uden hensyn til de fremmødtes antal.
stk. 5. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling jf. § 14.
stk. 6. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne.
stk. 2. For at en sådan sag skal kunne behandles, må mindst 2/3 af de opfordrende give møde på den ekstraordinære generalforsamling.
stk. 3. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.
stk. 4. Bestemmelserne for den ordinære generalforsamling finder tillige anvendelse for den ekstraordinære generalforsamling for så vidt de ikke strider mod forholdets natur.

§ 10. Protokol
Over forhandlingerne på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling føres en protokol hvori også bestyrelsesmøder refereres. Referat af generalforsamlinger skal godkendes af dirigent, kopi heraf føres til protokol og kopi lægges på foreningens hjemmeside senest 30 dage efter afholdt generalforsamling, dog senest 2 dage inden en evt. ekstraordinær generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse
stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og kasserer. Sekretær udpeges af bestyrelsen.
stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 afgår på lige årstal og 3 på ulige.
stk. 3. Genvalg kan finde sted.
stk. 4. Såfremt der mellem 2 ordinære generalforsamlinger afgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen, tiltræder suppleanten.
stk. 5. Så ofte forholdene kræver det, skal der afholdes bestyrelsesmøde; ligeledes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Suppleanter kan deltage i bestyrelses møder men har ingen stemmeret ved bestyrelsesmøder.
stk. 7. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans forfald næstformandens) stemme afgørende.
stk. 8. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved møderne og besørger de skriftlige arbejder efter formandens anvisning.
stk. 9. I det første bestyrelsesmøde i året, der skal holdes senest 15. februar, skal kassereren forelægge årsregnskabet for det forløbne år.
stk. 10. Med bestyrelsens bemærkninger fremsendes regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 12. Bestyrelsens myndighed.
stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende.
stk. 2. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.
stk. 3. For dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning hæfter medlemmer principalt pro rata, subsidiært solidarisk.
stk. 4. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet, sagkyndig bistand til fremme af foreningens formål.
stk. 5. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, også bestående af medlemmer udenfor bestyrelsen. Et sådant udvalg kan kun foretage indstillinger til bestyrelsen.
stk. 6. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, med mindre generalforsamlingen under hensyn til arbejdets omfang bestemmer andet.
stk. 7. Skulle et bestyrelsesmedlem udtræde af foreningen, blive umyndiggjort eller ude af rådighed over sit bo, bortfalder bestyrelseshvervet, og suppleanten tiltræder og virker valgperioden ud.

§ 13. Tegningsret
Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 14. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et godgørende formål vedtaget af den generalforsamling, der opløser foreningen.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling dato 2008.03.10

 

Link til tidligere vedtægterVedtægter 1975