BO-VEL Stiftet 26 juli 1968

Formål
 

Home
Vedtægter
Vejfest
Generalforsamling
Aktiviteter
Kontingent
Nyheder
Bestyrelsen
Medlemmer
Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder også fællesskabsfremmende aktiviteter medlemmerne indbyrdes, overfor offentlige myndigheder, overfor fælles opgaver og i det hele optræde på medlemmernes vegne i tilfælde, hvor de fælles grundejerinteresser skal imødeses. Og derunder at tilvejebringe de fornødne midler til allerede afholdte og fremtidige udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer, legeplads samt nødvendig ledningsnet inkl. kloakanlæg mv., hvor henvises til deklarationen tinglyst 7/11 1967 på de pågældende ejendomme (Matrikel nr. 2AN & 2AO).
Endvidere sørger foreningen for god orden opretholdelse på det udstykkede areal. Grundejerforeningens bestyrelse skal over for tinglysningsmyndighederne efter gyldig vedtagelse på en lovlig generalforsamling være bemyndiget til at foretage tinglysninger og aflysninger på de 2 fælles grunde (Matrikel nr. 2AN & 2AO), for så vidt angår skridt af fælles interesse med hensyn til vej, kloak, vand, el- og andre ledningsanlæg og andre byggemodningsudgifter, jfr. overfor, renovationsudgifter m.v.
Grundejerforeningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på vej og andre fælles arealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvaret alle skatter og afgifter vedrørende disse, arealer, jfr. før nævnte deklaration